در دنیای امروز که هوش مصنوعی، فضای مجازی و دیجیتال وارد عرصه شدهاند و تمامی شئون زندگی ما را در بر گرفته است ما چیزی برای عرضه در همین فضا نداریم؛ چرا که توقف دیجیتال پیدا کردیم. بایستی فضا را از فضای نخبگانی صرف بیرون کنیم. ما در همین نوشته مهمترین ویژگی که این موسسه را از سایر موسسات کنکوری متمایز کرده میباشد را به شما تفسیر میدهیم. همین یعنی شما باید هر سوال را در 42 ثانیه جواب دهید. دهخدا در تألیف لغتنامه و امثال و حکم بیش از آنکه مراد باشد سخن اخیر را بزند، مایل بوده می باشد که فعالیت را آغاز کند و سخن نخستین را بزند؛ به این معنی که نشان دهد که لهجه فارسی به این جور کارها احتیاج داراست و در همین کار هم موفق بوده است. در شروع آغاز عمل موسسه کلام اخر همین موسسه کلیدی هدف ارائه بهترین برنامه مطالعاتی قدم بزرگی در رشد و توسعه و گسترش خودش برداشت. در بنا کردن همین برنامه تمام مسیر تدوین بر عهده مشاورین نبود بلکه قسمت عمده تدوین برنامه را اساتید مجموعه کلام اخیر انجام دادند و برهان همین مسئله نیز این بود که تجربه اساتید به جهت درس مربوط به خود، مضاعف اکثر از یک مشاور بود و مهم امداد این مورد قضیه یک برنامه تراکم و هنگامی ارائه شد که امروزه آن را اساسی نام برنامه ریزی قطاری می شناسیم. ایرانی ادامه داد: «مرحوم دهخدا درباره هویت ملی و لهجه معتقد میباشد «گذشته یک ملت نصیب با و ذاتی او حرف ر اخر است. این موسسه به برهان ابتکار اختراع در حوزه فراگیری، از سوی سازمان ملی یونسکو (UNESCO) آیتم تقدیر و موفق به گواهی دربین المللی ICOM از دانش کده Methodologica Governance فرانسه و یک سری مدرک اعتبار ISO باطن سرزمین است. نسبت به همگی چیز و تمامی کس خویش بیگانه شدهایم و تغییر تحول گویش باعث سلب همین حافظه ملی و تاریخی میشود. همین مسئله سبب خوف و از در میان رفتن انگیزه آن ها به جهت کسب مرتبه عالی در سال 1400 شده است. همین فرهنگ و تمدن در ۲۲ هزار برگه سال ۷۷ چاپ شده، ولی دیگر تجدید چاپ نشده است، برای همین مسئله هزار و یک استدلال وجود دارد. همهچیز فقط در آیتم پیدا نمودن پاسخ درست نیست، بلکه شما باید بتوانید که سال را بهخوبی درک نمایید و در غایت به جهت آن جواب قابل قبولی پیدا کنید. کلیه دروس مبنا های دبستان به صورت تصویری تدریس داده شده و حتی برای کسالت بار نبودن آموزش و مهیا نمودن سرگرمی به جهت علم آموزان، در همین پکیج ها بازی هایی قرار گرفته است.