چنانچه نخستین عدد سمت راست از فرمول مشخصه الکترود استاندارد AWS به عدد ۷ ختم شود، پوشش آن اسیدی است. سربارهی حاصل از جوشکاری مهم خاصیت الکترود استیل ظریف اسیدی است. استفاده از این الکترودهای به ادله سرباره غلیظ آن ها چندان آسان نیست. به این ادله و به ویژه در جوشکاریهای چند پاسی، خطر باقی ماند سرباره در میان پاسهای جوشکاری به دست کم میرسد. فلاکس اکسیدهای تراز فلز را که تر شدن فلز مذاب را تسهیل می نماید ، حل می کند و به تیتر مانعی برای اکسیژن کار می نماید و اکسیداسیون را به دست کم می رساند. فعالیت حفاظت از حوضچه جوش را به عهده میگیرد. بیشترین وظیفه حفاظت از حوضچه جوش به عهده سرباره است. همین گونه الکترودها قوس الکترود کار کشته ایجاد می کنند و سرباره آن ها ناچیز است. جوش حاصل هم اساسی سطحی هموار و درخشان بوده و سرباره سیال و مالامال حجم حاصل از جوشکاری نیز، پس از سرد شدن فورا از مرحله جوش جدا میشود. غالبا از این الکترود ها به جهت جوشکاری فولاد به کارگیری می شود. 2.5 کوچکترین سایز الکترود جوشکاری می باشد که غالبا دارای آمپر 60 تا 90 جوشکاری می شود و برای جوش لوله گاز و آب خانگی (فشار پایین) و جوشکاری آهن های 2 و 3 میلی متر به کارگیری می شود. در مقابل، صورت هندسی وجه رویی الکترود، تراکم جریان و فشار را در حیطه جوش انتخاب می کند. عدد 6 و 0 به این معنی که مشخصه فشار جاذبه گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع بوده می بایست آن را در 1000 ضرب نمود یعنی فشار جاذبه گرده جوش همین مدل الکترود 60000 پاوند بر اینچ مربع است. انواع الکترود جوشکاری بر مبنا نوع پوشش فلاکس کدامند؟ علاوه بر الکترود استاندارد هیدروژن ، الکترودهای دیگر هم بعنوان شاهد انتخاب می شوند که پتانسیل همین الکترودها نسبت به پتانسیل الکترود استاندارد هیدروژن به سهولت گزینش میشود. به دلیل ناچیز بودن مقدار رطوبت موجود در این پوششها، جوش حاصل، مقدار هیدروژن زیاد کمی در ادغام خود، خواهد داشت به این ترتیب همین دسته الکترودها را، الکترود ناچیز هیدروژن مینامند. دارای همین طرز می توان مقادیر هیدروژن وروردی به حوضچه جوش را تا حد قابل ملاحظهای پایین کنترل در آورد. این الکترودها را اکثر وقت ها در کلیه وضعیتهای جوشکاری می توان به کار گرفت.