این تکنولوژی شامل سه نصیب مجزا، البته همسو میباشد که بهترین حالت را به جهت عضو خود تولید میکند. سیستم ماهوارهای گلوناس روسیه که هم سرویس ها جیپیاس ارائه می دهد و نیز در دفاع موشکی کاربرد داراست ار عمل افتاده است. افراد متعدد اغلب انگیزههای متمایز برای کار در این حوزه دارند. البته شما گوشههای گوناگون دکان را نگاه میکنید اما دوربینی را نمیبینید. اصلی گذشت دوران و توسعه بعدها تکنولوژی طبقه بندی آن هم در گیر دگرگون سازی شده هست به طوری که امروزه تکنولوژی از زوایای مختلف آیتم باز‌نگری و طبقه بندی قرار می‌گیرد که عبارتند از براساس مبدا تکنولوژی (2 برحسب پیچیدگی (3 برحسب کاربری و یا سرمایه بری (4 برحسب طول قدمت (5 برحسب ماهیت تکنولوژی (6 برحسب جايگاه نوآوری و کاربرد (7 برحسب فرآورده و ساخت (8 برحسب خروجی (9 بر اساس توانمندی تکنولوژیکی (10 طبقه بندی تکنولوژی برحسب مقدار فیلم مستند بودن (11 طبقه بندی تکنولوژی برحسب میزان برنامه مستند اخبار تکنولوژی پزشکی بودن. سفر به ابر یک تصمیم استراتژیک می باشد که می بایست توسط تمام سازمان درک و پذیرفته شود. این تکنولوژی به ماشینها اجازه می دهد به طور خودکار یاد بگیرند و مثل یک انسان همه روزه به علم و دانش خویش اضافه کنند، نصیب شگفتانگیز ماشین لرنینگ افزایش یادگیری سوای دخالت و برنامهریزی انسان است. سلاحهای بیولوژیک مانند سلاح های شیمیایی از پاراگراف سلاحهای تخریب جمعی به شمار میروند. تا سال 2019 مقامات روسی توجه و تمرکز خویش را از جایگزینی واردات به «بومی سازی» تغییر تحول دیتا و شرکت ها خارجی را به ساختن سوله در روسیه تشویق اخبار داغ تکنولوژی کردند. تماشا زنده تلویزیونی پرزیدنت پوتین از یک کارگاه که در آن به او یک خودرو تراشکاری نشان داده شد تا اثبات کننده موفقیت همین برنامه باشد بر عکس فعالیت کرد و دقیقا مشکلات رییس جمهور را برملا ساخت. چین از سرمایه گذاری در خطوط نفت و گاز شانه خالی کرد و سرمایه گذاری خویش در روسیه را تا 75 % کمتر داده می باشد و مستقیما تنها در پروژه نوواتک ال ان جی که توسط رفقای پوتین اجرا می شود شرکت دارد. علت همین توقف از تجهیزات الکترونیکی چینی هست که در برعلیه تشعشات در ارتفاع بالا مقاوم نیستند. مخلوط سه تکنولوژی حقیقت مجازی، حقیقت افزوده و حقیقت ترکیبی به این معنی که این که شما پس از این در خیالات خود زندگی میکنید. همین مقاله قصد ندارد همین فعالیتها را محکوم کند بلکه نکتهای که قصد داریم به آن اشاره کنیم خطرات احتمالی این فعالیتهاست، چه برای شما و چه برای جامعه به طور کل. سازمان سالم جهانی تقریب زده میباشد که هر سال 25/ 1 میلیون نفر از جراحات ناشی از تصادفات رانندگی میمیرند.