امیدواریم حساس مطالعه همین مقاله دید بهتر و جامعتری از ابزارها و تکنیکهای رئیس پروژه پیدا کرده باشید. موفقیت پروژه بستگی به نظر مردمان دارد ؛ به جهت آنكه رئیس پروژه موفقی باشید بایستی خویش را مطابق نظر مردمان و حیاتی اولویتهای آنان هماهنگ سازید . برخی مدیران پروژه در ارتفاع اجرای پروژه فراموش میكنند كه در اصل پروژه برای مردمان انجام می گردد و نتایج آن قرار می باشد در خدمت مردم باشد . ضابطه ششم : همت نكن بیش از آنچه قرار است انجام شود ، انجام دهی ! قانون هشتم : حمایت مداوم مدیر سازمان و اشخاص كلیدی را به دست آور ! هرچه سن انسان بیشتر می گردد تجربیات بیشتری به دست میآورد. رئیس می تواند دارای صرف هزینه بیشتر ، منابع ، انسان و ابزار بیشتری تامین كند ؛ البته زمان را نمیتواند به هیچ شكلی تهیه كند ! در پروژههای بزرگتر، ۹۰ درصد از دوران رئیس پروژه صرف گزارش دهی میشود. هر پروژهای، اعم از پروژههای ساخت کالا یا ارائه خدمتی همچون مهارت نرم نیز کلیدی خروجی مشخص، قابل اندازهگیری و منحصر به فرد به شخص هستند. وصال به یک نتیجه ی مطلوب و محصولی دارای کیفیت در نقطه نهایی هر پروسه, پروژه دانشجویی پکت تریسر چیزی هست که از همگی ی همین مراحل انتظار می رود. این ضابطه شبیه ضابطه نخستین ، اما بالاتر از آن است ؛ مدیریت در اینجا خیر صرفا نظر مثبت ایشان را جلبمیكند كه آنان را راضی میكند گهگاه از رخنه یا قدرت خود به جهت پیشبرد كارهای پروژه به کارگیری نمایند . ضابطه یازدهم : مبدع كارهای تازه و روشهای تازه باش ! ضابطه پنجم : زمانبندی واقعبینانهای تهیه كن ! ضابطه دهم : افراد را ازآنچه تاكنون انجام دادهای با خبر كن ! مهمترین ضابطه در دنیای كار ، راستگویی و صداقت هست . تغییر‌و تحول یك اورجینال در دنیای پرشتاب امروز می باشد . 1965: وزارت دفاع و Nasa در امریکا، سیستم قراردادهای خود را از قراردادهای هزینه به علاوه درصدی از سود، به سیستم قراردادهای هزینه بهعلاوه پاداش یا قراردادهای قیمت اثبات تغییر تحول دادند. پروژه همواره درمعرض تغییرات متعدد هست ؛ تغییرات محیطی ، تغییر تحول نیازها ، تغییر و تحول شیوه و انبوه تغییرات دیگری كه ممكن است به جهت پروژه صورت دهد .