در صورتی که مستاجر محل مسکونی در کاسه یک سال دو توشه آنگاه از اخطار یا این که اظهارنامه اجاره بهاء را پرداخته باشد در بار سوم اجاره بهاء را در موعد مقرر به موجر پرداخت نکند یا در صندوق تصویب تودیع نکند موجر میتواند کلیدی نثار دادخواست مستقیما از دادگاه درخواست تخلیه را بکند. 3- در صورتی که در اجاره نامه برای مستاجر مهم شرایطی حق فسخ گذاشته شده باشد و اون وضعیت بوجود آید و مستاجر محق برج مسکونی آرمیتاژ مشهد در باطل می­شود. راجع‌به املاک تجاری هم به ترتیب فوق مبادرت می شود مگر در صورتیکه مستأجر حق به دست آوردن یا پیشه یا تجارت و یا این که سرقفلی داشته باشد. فرمان تخلیه ملک مسکونی به همان ترتیب فوق بعمل می آید ولی چنانچه مدعی فسخ قرارداد در اثنای مدت قرارداد باشد، بایستی دادخواست فسخ قرارداد و صدور حکم تخلیه را به دادگاه عمومی حقوقی نثار نماید. کاربری ملک همینطور در انتخاب چگونگی به کار گیری از ملک و مورد ها حقوقی مانند خرید، فروش، تخلیه ملک یا اجاره آن مؤثر است. هر یک از این دستهبندیها اثر ها و قواعد حقوقی خاصی را در خصوص ملک تبیین میکند. در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد اما دارای این وجود کلا یا این که جزئا آن را به دیگری واگذار کند به جهت نمونه منزل ای را که به جهت سکونت خویش اجاره کرده است به دانلود پلان برج مسکونی 20 طبقه دیگری اجاره دهد. مطابق ماده 9 ضابطه 62 در صورتی که به عامل فقدان مسکن دادگاه تخلیه ملک مسکونی به وسیله موجر را سبب ساز عسر و حرج مستاجر بداند می تواند به مستاجر مهلت بدهد البته درصورتی که منجر عسر و حرج خویش موجر نباشد. 4-در صورتی که مستاجر فوت نماید و همگی ورثه خواهش فسخ کنند. درصورتیکه مستاجر مکررا اجاره بهاء را به تعویق بیندازد و هر توشه آنگاه از اخطار دفترخانه یا از نحوه اظهارنامه پرداخت نماید چه اتفاقی می افتد؟ موجر برای تخلیه ملک و وصول اجاره بهاء می­تواند با ارسال اظهارنامه درخواست وصول اجاره بهاء را بکند یا این که به دادگاه مراجعه کند.