قطعا به این نکته اعتنا نمایید که هر توشه که به تکنسین مربوطه برای انجام سرویس دورهای تماس میگیرید، همین را بازگو کنید که گاز داکت اسپلیت دستگاه شما را صد رد صد تحلیل کند. این تقسیمبندی شامل آنالیز بر دماهای اتاق همینطور سالن به شکل جدا از هم و جداست؛ داشتن دمایی مجزا به جهت اتاقهای وصل شده دارای داکتاسپلیت ممکن نمی باشد و تمامیشان یک دمای یکسان داشته و اهمیت نیز سوز و سرما یا این که گرمای یکسان خواهند داشت؛ پس اگر قسمتی از بنایتان نیازمند دمایی جدا و منقطع از باقی میباشد از سیستمهایی بهره ببرید که عوض «داکتاسپلیت» از سیستمهای فنکوئل، مینیچیلر یا این که دستگاههای دیگری باشد. مواقع بهکارگیری «داکتاسپلیت» به منظور سیستمهای تولید گرما و سوز و سرما چه زمانیست؟ کارایی داکتاسپلیتها صرفا در چرخه سرما مانند کولرهایگازی میباشد و در چرخهی گرمایی بهطور کلی حیاتی آنان تفاوت دارند؛ در یونیتهای داخلیشان کوئل آبگرم موجود میباشد و فصول سرد زمستانی آبگرمی که به وسیلهی موتورخانهها و یا این که پکیجها عرضه می گردد درون کوئلها در جریان بوده و از چرخهی «تبرید تراکمی» در گرمایشها بهره نمیبرد. برای مثال داخل ساختمانمان دما در اتاقی که مخصوص کودکمان میباشد بیست و دو درجهی سانتیگراد یا هفتاد و یک فارنهایتی باشد و دمای داخل سالنمان نوزده سانتیگراد یا این که شصت و شش فارنهایتی باشد؛ اما دمای باطن اتاقی که اشخاص جوانترند هفده سانتیگراد یا این که شصت و سه فارنهایتی است، می گردد درجهی دماهای بیرون شده از فنکوئلها بهطور منقطع نسبت به باقی فنکوئلهایمان تعیین نماییم؛ البته داکتاسپلیتها به این شکل نیستند، چرا که کل تالار و اتاقهای منزل از یونیتی سقفی و کانالهای کشیده شده متصل میباشند و تمامشان از دمایی یکسان برخوردارند. داکتاسپلیت در اصل کولرهایگازیاند، وجه تمایزشان این میباشد که کولرهایگازی هواساز یا یونیتهای داخلیشان بهصورت نصب بر روی دیوارها و یا این که سقفهای کاذب رو کار است؛ ولی هواسازها یا این که یونیت داخلی داکتاسپلیت بهصورت توکار درون سقفهای کاذب کارگزاری میگردند، پس از آن با کشیدن کانال سوی اتاقها و یا این که بخشهای گوناگون واحدی از ساختمان وصل میشود تا هوای تازه پس از تنظیمات دمایی و فیلترسازی آنها عرضه مینماید. از لحاظ مرکزی بودن سیستم یونیت اهمیت نیز همین دو دستگاه اهمیت نیز متفاوت هستند. داکت اسپلیت یکی از از همگانی ترین سیستم های تهویه مطبوع هست که از یک یونیت داخلی (هواساز) و یک یونیت خارجی (کندانسور) تشکیل شده که به وسیله دو عدد لوله های مسی به یکدیگر متصل می شوند. 1. جانمایی هواساز یا این که یونیت داخلی دستگاه داکت اسپیلت در سقف کاذب: مكان قرارگیرفتن هواساز اغلب برخوردار از وضعیت و اصول خاصی میباشد که در دوران کارگزاری کردن بایستي رعایت گردد به طور نمونه نصب هواساز در اتاق خواب، نشیمن، حمام و سرویس بهداشتی غیر بنیادین و فارغ از منطق علمي است و عالی میباشد تا سيستم در سقف کاذب قسمت ورودی منزل قرار گیرد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اساسی داکت اسپلیت 24000 سامسونگ وب وب سایت خویش باشید.