ضروری به تفسیر است روزنه هوای مشبک اهمیت توجه به ساختارِ نتورک ای-تیغه ای، کمترین اصطکاک و ممانعت را در زمانِ عبور هوا از خویش نشان می دهد. روزنه سقفی چهارطرفه از پرکاربردترین دریچههای سقفی است.این جور روزنه سقفی سازه به ساختارِ متقارنِ خویش باعثِ تعدیلِ پرتابِ هوا به همگی جهاتِ دریچه میگردد. دریچه سقفی تایلی حیاتی دریچه گردِ جت نازل عموماً به وسیله یک رابطِ کانالی به لاینِ اصلیِ کانال هوا متصل میشود. روزنه سقفی مشبک می بایست توسط یک باکسِ رابط یا این که طوقه ای به لاینِ کانالِ اصلیِ هوا متصل شود. باطن این روزنه به شکلی ساخته شده هست که هوایی که به جهت عبور از معبر دریچه می باشد را به هر چهار طرف این دریچه دریچه کولر ابی سقفی تقسیم می کند. در بعضی مکان ها که امکان تزریق هوای تازه به محیط وجود ندارد فشار منفی که در اثر تخلیه و یا رجوع و برگشت هوا ساخت میگردد می بایست از نحوه ورود هوا از محیط همسایه جبران شود. دریچه سقفی کنجی دو طرفه همان طور که از نامش مشخص و معلوم می باشد مهم پره های قائم به یکدیگر طراحی شده و به صورت L رخ باعث ساماندهی هوا به جهات یگانه می شود. به جهت کانالهایی که بصورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب نیز از نحوه سقف کاذب خارج می شوند از روزنه های سقفی آرمسترانگ به کار گیری می شود که از گونه های سقفی یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همچنین مشبک و خورشیدی تشکیل می شود. داخل دریچه تهیه هوا طرح تازه آلومینیومی، از تیغه های عمودی که قابل چرخش به چپ و راست می باشند تشکیل شده که امکانِ تقسیم هوا به چپ و راست را می دهد. همین روزنه سقفی از یک برگه ی فلتِ آلومینیومی که کناره آن بصورت لبه دوسانتی بصورت نود سکو خم خورده و یک عدد روزنه چهارطرفه سقفی در ابعادِ کوچکتر در داخلِ آن تشکیل یافته ، که ولی همین دریچه چهارطرفه سقفی می تواند یا این که بصورت موازی حیاتی ابعادِ برگه فلت یا این که بصورتِ لوزی در باطن آن قرارگیرد. همین جور روزنه تهیه هوا همانگونه که از نامش پیداست در سقف کارگزاشتن شده و دارای جور های متنوع، نقش هوارسانی به محفظه های مختلف را از سقف ایفا می کند. دریچه سقفی تایلی بدون فریمِ چهارطرفه سقفی هم جهتِ دمندگی و نیز جهت مکندگی به صورت دوگانه مورد استفاده قرار میگیرد. از همین دریچه اکثر در مکانهایی به کارگیری می شود که اهمیت ارتفاع بلندی می باشند و نیاز به ورود هوا اهمیت بیشترین فشار از دهانه روزنه می باشد. این مدل روزنه تهیه هوا در شروع نتورک بازگشت کارگزاری می شود و تیغه ها و پره های همین دریچه تنظم هوا بصورت ثابت و به گونه ای تعبیه می گردد که کمترین افت فشار را در درمقابل ورود هوا به باطن کانال ساخت نماید. این گونه دریچه هوا جهت هوای رفت، بازگشت و تخلیه استفاده می شود که پخش جریان یکنواخت هوا را بصورت افقی بوسیله پرههای پشت سر هم هم مرکز انجام می دهد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب سایت دریچه سقفی قابل تنظیم.