میتوانند اعتبارات عمرانی گزینه نیاز به جهت احداث و اجرای طرحهای خدمات عمومی را از محل فروش زمین تامین کنند. آژانسهای املاک و بنگاههای معاملات ملکی و همینطور مالکین شخصی که قصد خرید، فروش یا رهن و اجاره ملک دارند، میتوانند آگهی ملک خود را شامل آپارتمان مسکونی، تجاری یا این که اداری، نوساز یا این که کلنگی، مغازه، زمین و ویلا در کیلید تصویب کنند. اما واحد های تجاری در لحاظ گرفته شده زیر برج ها نظیر پروژه شمیم عفووبخشش 3 در صورتی که به قصد شغل ها عمومی آیتم نیاز مردم خریداری شوند میتواند سودده باشد . درصورتیکه قصد سرمایه گذاری در هر یک را دارید میتوانید حیاتی کارشناسان ما در تهران برج در تماس باشید و اطلاعات مشاوره ای دریافت فرمایید . هیاتمدیره شرکت عمران شهرهای تازه ماه قبلی حیاتی تدوین راهبرد واگذاری میدان مسکنمهر به مالکان، قابلیت خارج کردن زمین واحدهای مسکونیمهر از حالت اجاره ۹۹ساله را ثبت کرد و متن آن را برای بررسی و صدور جواز نهایی، به وزیر راهوشهرسازی به تیتر رئیس مجمع عمومی شرکت ارائه داد. جواز صادر شده به جهت کامل شدن مالکیت مسکنمهر در شهرهای تازه باعث میشود، واحدهای مسکونیمهر همین مناطق از مزیت بیشتری در مقایسه دارای بقیه آپارتمانهای مسکنمهر در دیگر شهرها فروش زمین برنجکاری در گیلان برخوردار شوند. انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه حساس پیشرفتهای نو اهمیت سرعت بیشتری پرورش کند. مجموعه مسکن، فرید قدیری: وزیر راهوشهرسازی اصلی توصیه شرکت عمران شهرهای تازه به جهت «فروش زمینهای ۹۹ساله به صاحبان واحدهای مسکونیمهر» موافقت کرد و مصوبه ۷مادهای تنظیمشده در همین خصوص را مورد تایید قرار داد. مهدی جهت دهی مدیرکل حقوقی و املاک شرکت عمران شهرهای تازه درباره جزئیات راهبرد «واگذاری و انتقال عرصه واحدهای مسکونیمهر» به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: همین راهبرد براساس مستندات رسمی فرادست و مطابق مواد ۶ و ۹ ضابطه ایجاد شهرهای جدید مصوب سال ۱۳۸۰ تنظیم شده و به ثبت وزیر راهوشهرسازی رسیده است. سوق‌دهی درباره طریق تحلیل قیمت زمین ۹۹ساله برای انتقال به صاحبان همین واحدها نیز گفت: مطابق دستورالعمل به تصویب رسیده، ارزش زمینهای ۹۹ساله بوسیله متخصص رسمی دادگستری تعیین میگردد و ملاک چک قیمت، «ارزش زمین در روزگار تخصیص واحد» خواهد بود به این مفهوم که کسانی که برای مثال مسکنمهر خود را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون به جهت ارزیابی قیمت فروش زمین به آنها، ارزش سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد.