از گزاره کاربردهای دیگرِ دمپر هوای برقی موازی، در جلوی دستگاههای هواساز می باشد که بوسیله آن می قدرت مقدار هوای ورودی از دستگاه هواساز به مبدا شبکه از به عبارتی نخست در اختیار گرفتن می گردد. روزنه های خطی 15 سکو یکطرفه عموما مربوط به توزیع هوای رفت در قسمت پیشانی دیوار و در طول نه چندان بلند (زیر 3 متر) و یا نصیب هایی از پیشانی دیوار که بصورت مخفی در سازه سقف قرار گرفته اند استفاده می شود. از گزاره : دریچه های رجوع ، دریچه های پرتاب بلند ، روزنه های تخلیه (اگزاست) ، دریچه های رفت. کاربرد : عموما براي هوای رفت کولرهای آبی و ایرواشرها آیتم استعمال قرار مي گيرد و در اکثر اوقات مورد ها همراه با دمپرهای پشت دریچه ای موازی و پشت دریچه ای متقابل سفارش گذاری می شود.، برای طول بیشتر از 4 متر کارایی ندارد. همین دريچه سقفی جهت سوق‌دهی هوا از یک تا چهار سمت و در بعضا گونه ها اهمیت زاویه دهش هوا 180 مرتبه (معمولی) ویا 90 مرتبه (کنجی) در سیستم هوای رفت گزینه به کارگیری قرار می گیرد. روزنه خطی ۰ مرتبه : روزنه خطی 0 درجه به دریچه هایی اهمیت زاویه پره صفر رتبه و بصورت تیغه های باریک اطلاق می شود. در زمان حریث در موقعیت کارگزاشتن عمودی، دمپر بواسطه وزنه ای که به پره ها متصل می بشانشد بسته خواهد شد(شکل8). در اشکال تخت و برجسته, دمپر چیلر به ادله داشتن یک خروجی به طور کامل مدور هوا را در همگی محیط نشر می دهد که میتوان با به کارگیری از دمپر های منحصر در پشت همین روزنه ها میزان دبی دلخواه هوا را در کنترل خود قرار داد. همانطور که در بالا اشاره کردیم انواع دمپر هوا به دو شکل گرد و چهار گوش تولید می‌شود . پس در مقالات بعدی اهمیت ما همراه باشید تا به بررسی تمام و جامع هر کدام بپردازیم . آنان مستقیماً بر روی صفحه پخش کننده فن یا این که هر دسته پشتیبانی دیگری اهمیت به کار گیری از یک قاب ثابت مخصوصاً به جهت همین منظور نصب می شوند. او‌لین و حیاتی ترین پیش نیاز برای تهویه هر اتاق فعالیت بیمارستانی به حداقل رساندن خطر عفونت در هنگام انجام فعالیت بر روی بیماران است. همین کار غالبا در تابستان حادثه می افتد، اما گاهی وقت ها در زمستان نیز استفاده می شود.