دوزینگ پمپ – قیمت روز پمپ کلرزن – دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی)

دوزینگ پمپ پیستونی از اجزای مهم در اتومبیل آلات ساختمانی میباشند که خرابی آنان ممکن است سبب ساز تاخیر طولانی در ساخت و ساز شود. در ادامه میتوانید اساسی اجزای متفاوت پمپ دوزینگ و کاربرد هر کدام از آن ها آشنا شوید. در ادامه به اشکال مختلف دوزینگ پمپ بر پایه مدل بندی های مختص آن ها اشاره خوا هیم کرد. انبارهای محلی در کشورهای گوناگون مکمل ظرفیت هایی میباشند که انجام آن مقرون به صرفه است. پمپ هاي جور جابجائي مثبت به پمپ هائي اطلاق مي شـود كـه درهركـورس كـاري كـه انجـام مـي دهنـد مقدارمشخصي ازمايع راپمپاژ مي كنندومقدارمايع پمپاژ شده رابطه مستقيم اصلی تعداد كورس هاي انجام شـده دارد.دراين دسته پمپ هااگرشيرمسيرخروجي انها بسته شودكاركردن پمـپ باعـث افـزايش فشـاربيش ازحـد خروجي ونهايتا شكسته شدن وتركيدن بدنه پمپ و لوله ها مي شود. دوزینگ پمپ ها چه خصوصیت هایی دارند؟ دوزینگ پمپ مرتبه تهیه دبی و زمان دارند که توسط همین تنظیمها میزان مصرف تزریقی به دستگاه را معین میکنیم. دبی پمپ های مترینگ به رخ دستی یا این که اتوماتیک در محدوده مشخص و معلوم شده قابل تنظیم است. به دلیل آنکه دبی سیال به وسیله این پمپها دارای اعتنا بالایی قابل اندازهگیری و تنظیم است، مترینگ پمپ یا پمپ اندازهگیری نیز به آن‌ها گفته میشود. این دسته پمپهای دوزینگ، ازنظر مکانیکی و الکتریکی کاربرد سادهای دارا‌هستند و ارزش آن‌ها نیز ارزان است. نیروی محرکه اکثر پمپهای دوزینگ از یک موتور الکتریکی AC اصلی به دور اثبات تأمین میشود. همین فعالیت صرفا نمایندگی دوزینگ پمپ پرومیننت یک عیب دارد. به طور معمول همین دبی بین ۱ تا ۱۰۰۰۰ لیتر در دقیقه و فشار کاری در بین ۱۰ تا ۲۰۰۰ توشه متغیر هست که در موردها یگانه و سفارشی همین مشخصات قابل تغییر‌و تحول و سفارش است. ویژگیهای پیچیده ای هست که برای ایجاد مزایای مختص به مشتری و کاربرد وی طراحی شده است. همانطوری که بیان شد پمپهای مترینگ از مدل جابجایی مثبت هستند و حرکت رفت و برگشتی سبب ساخت جریان خروجی به شکل پالسی میشود. دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ که از جور پمپهای جابجایی مثبت است، به پمپهایی گفته می‌گردد که حجم یا این که دوز مشخصی از سیال را در یک برهه زمانی زمانی معلوم و حساس یک دبی یا این که نرخ جریان ظریف جابجا یا تزریق نماید. وقتی که اختلاف فشار رانش و مکش کمتر از ۵/۱ بار باشد، استفاده میشود. مترینگ یا دوزینگ پمپ به پمپهایی گفته می گردد که حجم یا میزان مشخصی از سیال را در یک بازه زمانی زمانی معین و دارای یک دبی یا نرخ جریان ظریف جابجا یا این که تزریق نماید. مقداران براي يك سيستم لوله كشي بوسیله فشارسنج ها اندازه گيري مي شود ولي براي اندازه گيـري دقيـق تر مي اقتدار بااستفاده ازيك پيتوت تيوب كه سيال بادانسيته مناسبي دران ريختـه شـده اسـت (بيشترازدانسـيته مايع درون لوله )بصورت زير ان را میزان گيري كردكه ميزان اختلاف طول بين لوله ها مبـين هدفشار اسـت كه برحسب واحداندازه گيـري (ميليمتريـا……)ارتفـاع سـتون مـايع اسـت بطورمثـال روستا سانتيمترسـتون جيـوه يا…

حتما بخوانید:
19 چیزی که در مورد روز مادر نمی دانید