فرم اجرای فوتبال آن دوره که به آن «فوتبال مردمی (Folk Footbal)» میگفتند، خیلی دارای چیزی که امروز از فوتبال میدانیم فرق میکرد. وقتی که توپ به بازیکنی عکس العمل کند و کل توپ از خط طولی زمین بیرونبرود، مجموعه حریف می بایست توپ را از محل بیرونرفتن آن روی خط، پرتابکند. احتمالا خیلیها فکر کنند که ماهی و سیبزمینی، عمومیترین و شناختهشدهترین چیز ممکن در بریتانیا باشد: ولی می بایست به شما بگویم هیچ چیز به جهت عموم مردمان بریتانیا نمیتواند بهاندازهی فوتبال مهم، عمومی و همهگیر باشد! دولت از پولی که خرج می‌کند سودی نمی برد و در صورتی که نظر به بهره برداری دارااست می بایست بیندیشد که تاکنون چه بهره ای برده است. یکبار دیگر آنچه را که گفتیم اصلی اعتنا به موارد و شواهد مرور کنیم و مطالب را اصلی کلمات دیگر بخوانیم.1- فوتبال حرفه ای نیکی صرف رقابت در میدان بازی به جهت وصال به شهرت و سود و توان بلکه جنگی پهناور در یک عرصه کوچک و سمبولیک هست که می توان آن را نمونه و نمونه ای از درآمیختن آزادی و ضرورت، آشتی و خشونت، اقتدار و ضعف، پیروزی و شکست، شادی و غم، امید و نومیدی، مهر و کین و سست همتی و استواری سعی و خلاصه رنگ باختن همگی مقابله هایی دانست که تا این دوران در عداد مسلمات بوده اخبار فوتبال رونالدو است. سال 1400 برای راست گو محرمی خیلی عالی آغاز نشد و او مبتلا مصدومیت بود و فقط توانست در آخری بازی فصل 21-2021 به جهت دینامو زاگرب کرواسی بازی کند، ولی پس از آن همین مدافع راست اهل ایران به حالت بهتری رسید تاکنون در 8 مسابقه لیگ یک همین مرزو بوم و سه دیدار استکان حذفی به میدان رفته و یکبار هم در لیگ قهرمانان اروپا و پنج بار نیز در لیگ اروپا بازی کرده که در اکثر زمانها حضورش در ادغام با موفقیت تیمش ملازم بوده است. آنان نیز شبیه مادرند و هم مشابه پدر منتهی زمانی چهره شان تثبیت می‌شود در حقیقت یک شباهت غلبه کرده است. آیا ندیده اید که کودکان نوزاد یک روز به مادرشان مشابه اند و روز دیگر بخش اعظم به پدر شباهت دارند. وجود این تعارض ها دلیل تعلق به دنیا متجدد است حتی می قدرت گفت که فوتبال مظهر تعارض های تجدد است چنانکه درحال حاضر آزادی و ضرورت در فوتبال چنان با نیز عده شده می باشد که چیره دست اندرکاران دستور ورزش و حتی عشق و علاقه مندان متوجه واقعیت رخداد نمی باشند و توده دربین بازی و شغل را نیکی یک مسئله اهمیت بلکه وجهی از ترقی و کمال می دانند گواه و دلیل هم دارا هستند مگر نه همین میباشد که فوتبال جهانی شده و بازیکنان و دوست دارانش روز به روز بیشتر می شوند و ترفند ها و تاکتیک های جدید ای در کار می آید.