فروش سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide اهمیت فرمول شیمیایی NaOHH میباشد که با اسم ها و اسامی متعددی در بازار شناخته می شود. سدیم هیدروکسید یک ترکیب معدنی اهمیت فرمول NaOH است. همینطور استفاده از عینک نگهدارنده هم به جهت مراقبت دیده در برابر محلول سدیم هیدروکسید ویا سدیم هیدروکسید جامد واجب است. سدیم هیدروکسید وو یا این که سود کاستیک مایع به راحتی در آب حل می شود و محلول آن شفاف است. یک فرآیند قدیمیتر برای ایجاد سود سوزآور، کلمه از مراحل سودا – آهک می باشد که در آن سودا اَش (کلسیم هیدروکسید)، در واکنش اهمیت سدیم کربنات به کاستیک سودا تبدیل میشود. سود پرک یا سود کاستیک جامد سفید رنگ وو کلیدی نقطه ذوب بالای 604 درجه فارنهایت می باشد. همینطور برای کار اصلی هیدروکسید سدیم بایستی از وسایل حفاظتی به کارگیری کرد زیرا ممکن است سبب ساز سوختگی پوست شده و یا صدمات جبران ناپذیری را به دیده وارد سازد. کلر مایع کلیدی NaOH واکنش می دهد و نمک کلرید سدیم، کلرید سدیم (I) و آب را تولید می کند. ید جامد به آرامی با NaOH واکنش می دهد و نمک یدید سدیم، یدات سدیم (I) و آب را تولید می کند. سود مایع می تواند در آب دارای هر نسبتی به سهولت حل شود و به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن را از هوا جذب سدیم هیدروکسید پتروشیمی می کند. در اثر واکنش اهمیت اسیدها ، با و نمک باز مربوطه ساخت می شود که نمک ساخت شده می تواند یک نمک خنثی ایجاد نماید که این فرمان به توان اسید مربوطه بستگی دارد.از دیگر واکنش های دوچندان چشم شده مربوط به هیدروکسید سدیم واکنش آن با فلزات می باشد . فلورین آنقدر واکنش پذیر می باشد که دارای اکثر موادی که اهمیت آن تماس پیدا می کند واکنش نشان می دهد. تشکر از ملازمت و همراهی شما اهمیت پرک شیمی ، در صورتی سوالی در رابطه اهمیت همین مسئله داشتید دارای ما در فی مابین بگذارید . بهعنوان یک عدد از سادهترین هیدروکسیدها، هیدروکسید سدیم اکثر وقت ها در کنار آب و اسید هیدروکلریدریک به جهت نشان دادن مقیاس pH به دانشجویان شیمی به کار گیری میشود. خوردن سود، در رخ بلع می بایست فورا میزان متعددی آب یا شیر (در حدود 240 میلیلیتر) نوشید و به شتاب اهمیت مرکز ها درمانی تماس گرفت.