فاوسی می گوید همه آمریکایی ها می توانند واکسیناسیون خود را از ماه آوریل آغاز کنند. در اینجا اعدادی برای حمایت از پیش بینی وی آورده شده است.فاوسی می گوید همه آمریکایی ها می توانند واکسیناسیون خود را از ماه آوریل آغاز کنند. در اینجا اعدادی برای حمایت از پیش بینی وی آورده شده است.


منبع: fizik-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*