مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی (توافق) کرده باشند، آئیننامه اجرایی همین ضابطه حداکثر کاسه مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط خزانه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اهمیت همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به ثبت هیأت وزیران خواهد رسید». در این مدل از طلاق، در خصوص مسائل مربوط به مهریه، زوجین تصمیم گیری خواهند کرد و پرداخت مهریه بر پایه توافقات آن ها با یکدیگر، شکل می گیرد. معنای مهریه عندالاستطاعه هم از نام آن پیداست و به همین معنی میباشد که پرداخت تمام مهریه بصورت یکجا از سوی زوج به زوجه مشروط به داشتن استطاعت مالی کافی وی هست و اگر استطاعت مالی وی احراز نشود، دادگاه اقدام به تقسیط مهریه می نماید. درباره طولانی تر شدن دو شرط تازه به عقدنامهها حیاتی محتوای «مهریه به صورت عندالمطالبه است» و «مهریه به شکل عندالاستطاعه است»، در قانون و در دفترچه عقدنامه تصریح شده است که زن به محض وقوع عقد صاحب و مالک مهریه میباشد و می تواند نسبت به آنچه زوج به عنوان مهریه تعهد کرده است، مبادرت رسمی کند، این مهریه ممکن هست عین یا این که وجه نقد باشد به این معنی که کافی می باشد که مالیت داشته باشد و از نظر قانون، مغایر شرع و قانون نباشد. در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنین تیتر شده است که «به مجرد عقد، زن صاحب و مالک مهر می گردد و میتواند هر جور تصرفی که بخواهد در آن بکند». در نکاح جداازهم یا این که به لفظ عامیانه عقد موقت (صیغه) طبق ماده ١٠٩۵ ضابطه مدنی تعیین و ذکر مهریه از موقعیت اساسی و درستی عقد موقت میباشد و اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که این شرط رعایت نگردد مرجب بطلان نکاح منقطع (صیغه) میگردد. عدم تمکین حق زوجه باکره می باشد تا زمانی که مهریه به وی پرداخت شود واز این باب زوج نمیتواند از همین حق رسمی خود بهره برده و جهت الزام به تمکین زن خویش دادخواستی بدهد و همین حق زوجه باکره را حق حبس گویند که در ضابطه تصریح شده است. به این معنی که زن می تواند تا سقف ۱۱۰ سکه طلا حکم جلب شوهر خویش را از دادگاه بگیرد، اما مابقی مهریه نیز باید پرداخت شود و مرد میتواند درخواست تقسیط بدهی را ارائه دهد، این مقدار تقسیط شده می تواند دارای گزینش میزان و موقعیت اقساط بوسیله دادگاه، به زن یا این که زوجه پرداخت شود. در دادگاه خانواده مرد می تواند التماس اعسار از پرداخت مهریه دهد که به طور معمول پذیرفته شده و مهریه قسطبندی میشود. از این رو همین بدان معناست که چنانچه زن درخواست مهریه خود را از نحوه دادگاه پیگیری کند، مرد (زوج) ملزم به پرداخت آن بر مبنا شاخص قیمتهای سالانه خواهد بود، در غیر این رخ مرد مدیون (بدهکار) زن (زوجه) خواهد شد. در قانون نو مهریه در سال ۹۹ برخی به اشتباه، گمان مینمایند که اگر مهریه همسر مثلاً ۵۰۰ سکه طلا باشد، مردان فقط ملزم به پرداخت ۱۱۰ سکه طلا خواهند بود، در حالی که ضابطه مهریه سال ۹۹ در جهت حبسزدایی و کمتر نمودن آمار زندانیان مهریه در لحاظ گرفته می گردد و بدان معنا می باشد که پس از مطالبه مهریه به وسیله زن، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه، محکومیتهای مالی به یار خواهد داشت. در اینجا عمده به باز‌نگری وب سایت وکیل مهریه بندرعباس.