همان طور که گفته شد، FDA به طور خاص اظهار می نماید که اسید اسکوربیک به عنوان ماده ای بی خطر (GRAS) به جهت استفاده به عنوان محافظ شیمیایی در غذاها و به عنوان یک ماده مغذی یا مکمل غذایی شناخته شده اسكوربيك اسيد 500 است. اسید اسکوربیک یک ماده مغذی هست که بدن انسان برای عملکرد درست و سالم ماندن، به مقدار کمی از آن نیاز دارد. عصاره پروتئینی حاصل برای بررسی عمل آنزیم پراکسیداز و کاتالاز آیتم به کارگیری قرارگرفت. همانطور که به طور کلی در مورد تمامی مکمل ها مشاهده می شود، مصرف اسید اسکوربیک در شکل رعایت راهبرد های سازنده و مصرف دوز مطلوب به جهت شما بی خطر می باشد درصورتیکه قصد به کارگیری از این مکمل را دارید، با دکتر خود حرف نمایید تا مطمئن گردید که مصرف آن به جهت شما اثر گذار است. نقش ترکیبات فنلی در کاهش و یا مهار پراکسیداسیون لیپیدها، جاروب نمودن رادیکالهای آزاد، خاموش نمودن اکسیژن یکتایی یا این که جزء‌جزء‌کردن پراکسیدها، منجر شده میباشد این ترکیبات به تیتر آنتیاکسیدانهای اضطراری به جهت حفاظت در مقابل تکثیر و پیشروی زنجیره اکسیداتیو و دفاع علیه گونههای فعال اکسیژن عمل کنند (18). فلاونوئیدها به استدلال داشتن نقش آنتی اکسیدانی به طور مستقیم دارای وارد شدن در واکنشهای احیایی و یا این که غیرمستقیم به وسیله شلاته کردن آهن مانع تنش اکسیداتیو می­شوند (24). آسکوربات هم یکی از همین مواد آنتیاکسیدان هست که در چرخه آسکوربات-گلوتاتیون که یک چرخه دوچندان حساس در مجزاسازی H2O2 میباشد، نقش اهمیت را ایفاء میکند. به علاوه آسکوربات می تواند یا کلیدی واکنش مستقیم کلیدی رادیکال سوپراکسید، اکسیده شود یا این که به تیتر یک ادله احیاء کننده رادیکال آلفاکرموکسیل در آلفاتوکوفرول اکسید شده، مصرف شود (23). گزارش شده است که سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید موجب ارتقا میزان آنتوسیانینها و محتوی کلروفیل در Spirodella polyrriza شده اند (24). همچنین گزارش گردیده است که تنش کم آبی میزان فلاونوئیدها را در برگ گیاه کلزا ذیل تنش بی آبی افزایش می­دهد (14) . 3 میلی لیتر ترکیب واکنش شامل 5/2 میلی­لیتر بافر سدیم فسفات 05/0 مولار کلیدی pH برابر 7 و 30 میکروگرم پروتئین محلول در کووت کوارتز ریخته شد و درست به زمان اندازه­گیری تغییرات جذب، 30 میکرولیتر هیدروژن پراکسید 30 درصد (حجم به حجم) به ادغام واکنش بیش تر شد و تغییرات جذب در 240 نانومتر به مدت 60 ثانیه در 25 رتبه سانتی­گراد حیاتی استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. کار آنزیمی برحسب تغییرات جذب در دقیقه به ازای هر میلی گرم پروتئین چک شد(3و6). اندازه­گیری کار آنزیم کاتالاز: برای اندازه­گیری کار آنزیم کاتالاز، نخست پروتئین محلول برگ طبق طریق گفته شده در بخش سنجش عمل آنزیم پراکسیداز، استخراج شد و آنگاه به جهت سنجش عمل همین آنزیم استعمال گردید. خواص آنتی اکسیدانی ویتامین C (اسید اسکوربیک) و نقش آن در سنتز کلاژن ، ویتامین C را به یک مولکول کلیدی به جهت تندرست پوست تبدیل کرده است. نقطه شروع سنتز ویتامین C از اکسیداسیون قند D- سوربیت به L-سوربوز اصلی به کار گیری از باکتری های Acetobacter suboxidans است. پس از مهیا سازی عصاره­های پروتئینی حاصل به جهت سنجش فعالیت سینتیکی آنزیم پراکسیداز از معرفهای پایین استعمال گردید.