همین ماده در اصل به فرم رسوبات معدنی وجود دارد و از معادن طبیعی بدست می آید و به خاطر هزینه اندک و میزان پتاسیم زیاد، بالاترین به کارگیری را در در بین کود پتاسیم دارد. تقریباً 1.5 میلیون بدن سولفات پتاسیم در سال 1985 تولید شد، به طور معمول با واکنش کلرید پتاسیم دارای اسید سولفوریک، مشابه روند مانهایم برای تولید سولفات سدیم ساخت می گردد. سولفات پتاسیم که سولفات پتاس (SOP) ، آرکانیت یا پتاس باستان از گوگرد هم نامیده می شود ، یک ادغام غیر آلی اهمیت فرمول K2SO4 ، یک ماده جامد محلول در آب سپید است.فاقد سدیم کلرید و فلزات سنگین و نیتروژن بوده و کودی ایده ال به جهت خاک های شادی می باشد.این ماده ، نیز پتاسیم و هم گوگرد موذد نیاز گیاهان را تأمین میکند. درضمن با گوگرد هم نیز می باشد که ماده مورد نیاز گیاهان است. پتاسیم حاضر در همین ماده مانند دیگر کودها ویژگی یکسانی دارد، البته همین ادغام اهمیت سولفات پتاسیم ازبکستان گوگرد هم هست. در درون همین محصولات ، آنها ممکن است اهداف متفاوتی نظیر محافظت ، تثبیت و همچنین تقویت مواد معدنی را داشته باشند. جهت انتخاب میزان ظریف مصرف کود سولفات پتاسیم مطلقا کلیدی متخصص کشاورزی مشورت فرمایید انجام آزمایش خاک نیز برای تقریب میزان کود آیتم نیاز و همینطور مقدار کمبود موادتشکیل دهنده در خاک سفارش می شود. سولفات پتاسیم زیاد خوردنده میباشد پس باید اعتنا داشته پس از تماس محصول مهم تجهیزات فلزی، بدون شک آن هارا اهمیت آب بشویید تا به وسایل عمل جراحت نرسد. 5/0 میلیلیتر از عصارة مربوطه حیاتی دو میلیلیتر آبمقطر و یک میلیلیتر محلول فنل 5 درصد ترکیب شد؛ آن‌گاه به هر لوله پنج میلیلیتر سولفوریک اسید غلیظ بهآرامی بیش تر و پس از 30 دقیقه مقدار جذب نمونهها با دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج 485 نانومتر خوانده شد. مسمومیت حاد پتاسیم پس از بلع معدود است، چون استفراغ طبق معمول واقعه می افتد و دفع آن به وسیله همگی پرسرعت است. پتاسیم حساس افزایش ضخامت دیواره های سلولی بیرونی، سبب ساز افزایش مقاومت گیاه در برابر بعضی بیماری ها و باعث تحریک پرورش ساقه های قادر گیاه می شود. K2SO4 فاقد کلرید است که می تواند برای بعضی محصولات مضر باشد. سولفات پتاسیم برای این محصولات ترجیح داده می شود، که شامل تنباکو و برخی میوه ها و سبزیجات است. وجود کود سولفات پتاسیم در پسته، مقاومت آن را تقویت کرده و میزان مرغوب بودن این گیاه را به شکل چشمگیری ارتقاء می دهد.