گهگاه نوجوانانی که در سن بلوغ میباشند بزرگی سینه به شکل یک غده در نوک سینه (مرکز سینه) نمایان می شود و دردناک می باشد در این رخ چه اقدامی ضروری است؟ این جور از معالجه اکثر وقت ها بخش اعظم برای ژنیکوماستی شدید و دردناک به کارگیری میشود. در موردها بیماری شدید، ژنیکوماستی بلندمدت یا در مواردی که دارودرمانی موثر نباشد، از موماپلاستیِ کاهنده (عمل جراحی کوچک کردن سینه) برای یاری به بازیابی ظواهر طبیعی سینه استفاده ژنیکوماستی زنان میشود. در بخش اعظم مورد ها ژنیکوماستی اصلی معاینه جسمی قابل تشخیص است. در بعضا موارد برای تشخیص علت ژنیکوماستی ممکن است آزمایشهای بیشتری انجام شود که میتواند شامل آزمون خون تا باز‌نگری کبد، همگی و عملکرد تیروئید باشد. داروهای ضدویروس پسگرد؛ جهت کنترل اچآیوی که می تواند سبب ساز توزیع چربی شده و به سیدوگاینکومستیا یا این که در برخی موارد به ژنیکوماستی منجر شود. با این حال ، درصورتیکه ژنیکوماستی به خودی خویش برطرف نشود، می تواند باعث به ناراحتی شود و پسران را به عنوان موردی به جهت اذیت یا زورگویی قرار دهد. این شرایط باعث به پرکاری تیروئید میشود. سرطان پستان: همین وضعیت در مردان نادر میباشد البته گهگاه شکل می دهد. تعدیلکننده انتخابی گیرنده استروژن، تاموکسیفن، نشان داده شده که در کاهش حجم ژنیکوماستی موءثر میباشد البته توانا به از فی مابین بردن تمام بافت مازاد سینه نیست. ژنیکوماستی ناشی از تغییرات گذرا در سطوح هورمون اساسی رویش به طور معمول در طول شش ماه تا دو سال به طور خودکار از میان می رود ، گاهی اوقات، ژنیکوماستی که در بلوغ رشد می نماید بیش از دو سال ادامه دارد و به تیتر ژنیکوماستی تحرک مداوم نامیده می شود. ژنیکوماستی یا این که تبارک شدن سینه در مردان ممکن می باشد در هر سن و سال از پاراگراف نوزادی، مدت زمان بلوغ و همچنین در افراد مسن شکل دهد. ژنیکوماستی بهویژه در مردان در سنین بلوغ معمولا خودبهخود در شش ماه از در بین میروند، درنتیجه در اکثر مواقع مراقبتهای طبابت به درمانهای مختص ارجحیت دارد. معمولا تورم بافت سینه در نوزادان در دو الی سه هفته نخستین پس از به دنیاآمدن از میان میرود. بازدارندههای آنزیم مبدل آنژیوتانسین که در معالجه فشار خون بالا به ژنیکوماستی و بدنسازی عمل میرود.