کربن فعالها ترکیبات پیچیدهای میباشند که طبقه بندی آن‌ها بر اساس رفتار، مشخصات سطحی و بقیه معیارهای دارای آن ها دشوار است. دی اکسید کربن، نیتروژن، سولفید هیدروژن و فلزات اصلی مانند جیوه را از گاز طبیعی حذف میکند. نسبتاً کلیه ترکیبات قابل جذب هستند، البته عملاً کربن فعال عمده برای جذب ترکیبات آلی به همراه بعضی از ترکیبات غیر آلی اهمیت وزن مولکولی پهناور تر مثل ید و جیوه استفاده میشوند. پس برای به کارگیری از این خواص کربن فعال ، باید ساختار آن را به دسته ای تغییر تحول داد که حالتی پوکی همپا مهم بخش اعظم شدن مسافت فی مابین مولکول ها و اتم های آن به دست آید. کربن فعال یا این که کربن اکتیو به گروهی از مواد کربنی اصلی پوکی و مرحله داخلی بالا اطلاق میشود که بهدلیل مساحت داخلی قابل توجه، ساختار پوک و منفذی، گنجایش جذب بالا، قابلیت فعالسازی دوباره تراز و همچنین بها پائین در مقایسه با جاذبهای غیرآلی مثل زئولیتیک، ماده منحصربهفردی میباشند. مهمترین خاصیت کربن اکتیو مرحله جذب داخلی بالا، تخلخل و قابلیت و امکان جذب گازها و مایعات شیمیایی می باشد. کربن فعال شده یا اکسترود شده به طور موثری مواد شیمیایی را دکلره کرده و از میان می برد. مواد آلوده کننده ی آلی دانسیته مولکولی بالایی دارا هستند و خنثی یا غیر قطبی میباشند . ترکیبات اجباری مانند سولفید هیدروژن، سیلوکسان ها و ترکیبات آلی فرار را حذف می کند. در واقع کربن فعال شبکه ای از حفره هاست که آب یا این که گاز وقتی که از همین دانه های کربن عبور می کنند در این حفره ها به دام می افتند .به این فرایند، جذب سطحی می گویند . فروش کربن فعال در طیف گستردهای از کاربردها به جهت مصارف صنعتی و حتی مسکونی می باشد، که شامل تصفیه آب آشامیدنی، تصفیه آب زیرزمینی و شهری، دوری از انتشار گاز نیروگاه و محل دفن آشغال و بازیابی فلزات گرانبها است. ترکیبات مختل کننده غدد درون کوچک که میتوانند بر سیستم های هورمونی تاثیر منفی بگذارند. کربن فعال آغشته به نمک های نقره مانع رشد باکتری ها میشود. درصورتیکه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد کربن فعال یزد لطفا از صفحه ما بخواهید.